Hausordnung - Mielno domki, nad morzem Onyx – Mielno domki letniskowe nad morzem. Mielno – Mielno mapa – Unieście. Mielno noclegi, domki letniskowe przy samej plaży wczasy nad morzem.

Hausordnung

1. Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej “Gośćmi”.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 następnego dnia. Jeżeli Gość najmując domek nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić u Gospodarzy do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku. Gospodarze uwzględnią życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.
4. Zatrzymanie domku po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
5. Gość nie może przekazywać domku innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób niezameldowanych. W przypadku ewidentnego naruszenia punktu tego regulaminu zastrzegamy sobie prawo do braku zwrotu kaucji.
7. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
8. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich Gospodarzom.
9. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00  i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w domku i w innych pomieszczeniach.
12. Przed opuszczeniem domku lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
14. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu lub Gospodarzy, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy przedmioty przez 3 miesiące.
16. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Nie zwracamy wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
17. Jeśli poniesiemy znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu domku.

Przekazując niniejszy regulamin do wiadomości Szanownych Gości, życzymy miłego pobytu w Onyxie.

Sea sunset

1. Die Wohnräume werden von den Mietern, im Folgenden „Gäste” genannt, für Tag und Nacht vermietet.

2. Der Vermietungstag beginnt um 15:00 Uhr und dauert bis 10:00 Uhr am nächsten Tag. Falls der Gast bei der Mietung der Ferienhaus die Dauer seines Aufenthalts nicht angegeben hat, nimmt man an, dass er der Ferienhaus für einen Mietstag gemietet hat.

3. Der Wunsch, den Aufenthalt um einen Zeitraum über die am Anreisetag bestimmte Dauer hinaus zu verlängern, sollte von dem Gast bei dem Hausherrn bis 10:00 Uhr am Tag, an dem die Miete der Ferienhaus abläuft, gemeldet werden. Der Hausherr wird die Wünsche nach Verlängerung des Aufenthalts nach Möglichkeit und wenn er über freie Plätze verfügt, berücksichtigen.

4. Falls der Gast sein Ferienhaus nach 10:00 Uhr nicht verlassen hat, wird das als Verlängerung des Aufenthalts um einen weiteren Tag betrachtet.

5. Der Gast darf nicht der Ferienhaus an andere Personen – auch während der Dauer der Zimmermiete – übergeben.

6. Die in der Villa nicht gemeldeten Personen dürfen sich im Ferienhaus von 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr aufhalten.

7. Wir können die Aufnahme eines Gastes verweigern, der während des vorigen Aufenthalts diese Hausordnung grob verletzt hat, indem er einen Schaden im Hotel- oder Gästeeigentum, einen Schaden gegenüber den Gästen, dem Hotelpersonal oder anderen Personen verursacht hat. 

8. Wir erbringen Leistungen gemäß unserer Hotelkategorie. Falls der Gast Einwände hinsichtlich der Qualität unserer Leistungen hat, wird er gebeten, sie dem Hausherrn zu melden. 

9. Wir tragen keine Verantwortung für Verlust oder Beschädigung von Geld, Wertpapieren, Fahrzeugen, kostbaren Sachen, anderen wertvollen Sachen oder Gegenständen, bzw. Gegenständen, die wissenschaftlich wertvoll sind oder einen Kunstwert haben.

10. Die Nachtruhe gilt von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. In dieser Zeit sind die Personen, die die Leistungen des Hotels nutzen, dazu verpflichtet, sich so zu verhalten, dass sie die Ruhe anderer Gäste nicht stören.

11. Wegen der Brandschutzsicherheit dürfen in den Zimmern keine Tauchsieder, Bügeleisen und andere Elektrogeräte, die nicht Bestandteil der Zimmerausstattung sind, benutzt werden. Diese Regel betrifft nicht Ladegeräte sowie Netzadapter für Rundfunk-, Fernsehgeräte und Computer. Der Gast darf nicht Zigarettenstummel und verbrauchte Streichhölzer in den Abfallkorb werfen, leicht entzündbare, ätzende oder stinkende Materialien hineintragen und aufbewahren, Zigaretten im der Ferienhaus und in anderen Räumen rauchen.

12. Vor dem Verlassen  des Ferienhaus oder Schlafengehen soll der Gast die Wasserhähne zudrehen, das Fenster schließen oder es sperren zwecks Sicherung gegen Beschädigung im Fall vom Gewitter, Sturm oder anderen atmosphärischen Phänomenen, sowie die mit Strom betriebenen Geräte abschalten. 

13. Der Gast trägt volle materielle Verantwortung für Beschädigungen oder Zerstörung von Ausstattungsgegenständen und technischen Einrichtungen aller Art, die infolge seiner Schuld oder der Schuld der ihn besuchenden Personen entstanden sind.

14. Sollten die Bestimmungen dieser Hausordnung verletzt werden, können wir die weitere Erbringung von Leistungen verweigern, und zwar der Person, die sie verletzt hat. Solche Person ist verpflichtet, die Forderungen des Personals oder des Hausherrn unverzüglich zu erfüllen, insbesondere soll sie  für die entstandenen Schäden und Zerstörungen zahlen und das Hotelgelände verlassen.

15. Gegenstände des persönlichen Bedarfs, die im Ferienhaus von dem das Hotel verlassenden Gast gelassen worden sind, werden auf seine Kosten auf die angegebene Adresse versandt. Falls keine Anweisung erfolgt, werden wir diese Gegenstände 3 Monate lang aufbewahren.

16. Die Abrechnung der Aufenthaltsgebühr erfolgt am ersten Tag. Die eingezahlten Geldbeträge für den gebuchten Erholungstermin werden von uns nicht erstattet.

17. Falls uns erhebliche Schäden wegen der nicht realisierten Buchung zugefügt worden sind, kann der Hotelgast, der diese Buchung gemacht hat, dazu verpflichtet werden, den Schadenersatz in Höhe von bis zu 50% des Zimmermietbetrags zu leisten. 

 

Indem wir Ihnen, verehrte Gäste, den Inhalt dieser Hausordnung bekannt geben, wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Onyx.

Sea sunset

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress