HOTEL REGULATIONS - Mielno domki, nad morzem Onyx – Mielno domki letniskowe nad morzem. Mielno – Mielno mapa – Unieście. Mielno noclegi, domki letniskowe przy samej plaży wczasy nad morzem.

HOTEL REGULATIONS

1. Pomieszczenia mieszkalne wynajmowane są na doby przez najemców zwanych dalej “Gośćmi”.
2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 następnego dnia. Jeżeli Gość najmując domek nie określi czasu pobytu, przyjmuje się, że jest to jedna doba.
3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia Gość powinien zgłosić u Gospodarzy do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu domku. Gospodarze uwzględnią życzenia przedłużenia pobytu w miarę możliwości i jeśli dysponuje wolnymi miejscami.
4. Zatrzymanie domku po godzinie 10:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę.
5. Gość nie może przekazywać domku innym osobom, także w czasie trwania jego wynajmu.
6. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób niezameldowanych. W przypadku ewidentnego naruszenia punktu tego regulaminu zastrzegamy sobie prawo do braku zwrotu kaucji.
7. Możemy odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył niniejszy regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie dotyczącą Gości, pracowników lub innych osób.
8. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń co do jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich Gospodarzom.
9. Nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, pojazdów, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
10. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00  i w tym czasie osoby korzystające z usług mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
11. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. Gościowi nie wolno wyrzucać niedopałków od papierosów i zużytych zapałek do kosza na odpadki, wnosić i przechowywać materiały łatwopalne, żrące lub wydzielające przykrą woń, palić papierosów w domku i w innych pomieszczeniach.
12. Przed opuszczeniem domku lub położeniem się do snu Gość powinien zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okno lub je unieruchomić w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem na wypadek burzy, wichury lub innych zjawisk atmosferycznych, wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny.
13. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe ze jego winy lub winy odwiedzających go osób.
14. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu możemy odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu lub Gospodarzy, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu.
15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w domku przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku braku dyspozycji przechowamy przedmioty przez 3 miesiące.
16. Rozliczenie za pobyt następuje pierwszego dnia. Nie zwracamy wpłaconych kwot należnych tytułem zarezerwowanego terminu wypoczynku.
17. Jeśli poniesiemy znaczne straty z powodu niezrealizowanej rezerwacji, Gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu domku.

Przekazując niniejszy regulamin do wiadomości Szanownych Gości, życzymy miłego pobytu w Onyxie.

Sea sunset

1. The living quarters are rented for days by tenants hereinafter referred to as “Guests”. 

2. The check-in time is 3:00 p.m. and the check-out time is 10:00 a.m. on the next day. If a Guest, while renting the holiday home, does not define the period of his stay, it is assumed that the holiday home is rented for one day.

3. A Guest should report to the Hosts his intention to extend his stay in the Hotel beyond the period defined at the arrival, until 10:00 a.m. on the check-out day. The Hosts will accept the Guest`s intention to extend his stay, if it is possible for them and if they have vacant holiday home at their disposal.

4. Staying in the holiday home after 10:00 a.m. on the check-out day shall be regarded as extension of the stay for one more day.

5. The Guest must not hand over the holiday home to other persons, even if the holiday home rental period has not expired yet.

6. Persons who are not checked in at the hotel can’t stay in the hotel.

7. We may refuse to accept the Guest, who during his last stay either seriously violated the hotel regulations by inflicting damage to hotel’s or Guests’ property, by personally harming any Guests, employees or other persons.

8. We provide services according to our hotel category. In case of any reservations concerning the quality of services, the Guest is asked to report them to the Hosts.

9. We are not responsible for loss or damage of money, bonds, vehicles, valuable items, other items and valuable objects or items of scientific or artistic value.

10. Night silence is obligatory from 10:00 p.m. to 6:00 a.m. on the next day. During this time persons using the hotel’s services are obligated to such behaviour that does not disturb other Guests’ peace.

11. Due to the fire protection requirements, no immersion heaters, irons or other electric devices that aren’t part of holiday home equipment must be used in the holiday home. This regulation does not concern chargers, radio, TV and computer adapters. The Guest must not throw cigarette stubs and used matches into the waste basket, bring in and store combustible, caustic or stinking materials, smoke cigarettes in the holiday home and other spaces.

12. Before leaving the holiday home or going to sleep the Guest should turn off the water system taps, shut or lock the window in order to prevent its damage in case of a storm, tempest or other atmospheric phenomena, and turn out devices powered by electricity.  

13. The Guest is materially liable to the full extent for any damage or destruction of items, equipment, and technical devices caused by him or by other persons visiting him.

14. In case of violation of these regulations we can refuse providing further services to the person who violated them. Such a person is obligated to follow immediately the staff’s or Hosts’ requests, especially pay for caused damage and destruction as well as leave the hotel premises.  

15. Any personal belongings left in the holiday home by the leaving Guest shall be sent back at the indicated address. If there are no instructions, we will deposit the items for the period of three months.

16. The settlement of the stay is carried out on the first day. We don’t refund the amounts paid due to the booked recreation period.

17. If we suffer considerable loss due to the booking that had not been executed, the Guest who made that booking can be obligated to pay compensation amounting up to 50% of the holiday home rental price.

Making known these regulations to you, Dear Guests, we wish you a nice stay in Onyx.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress